Mukhtar Shah
Main Na Bhuuluungaa

Aasman pe hai khuda

3
929