Mukhtar Shah
Main Na Bhuuluungaa

Je hum tum chori se

2
1073