Mukhtar Shah
Main Na Bhuuluungaa

Kai Baar Yun Hi Dekha Hai

2
950